{{mainCtrl.email | aicShortEmail:16}}
{{mainCtrl.organization}}